يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2492تامين اجتماعي70قرص - کاپسيتابين - 150mg1392/07/230
2492تامين اجتماعي70قرص - کاپسيتابين - 150mg1387/02/2212637