جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2492تامين اجتماعي70قرص - کاپسيتابين - 150mg1392/07/230
2492تامين اجتماعي70قرص - کاپسيتابين - 150mg1387/02/2212637