دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2492تامين اجتماعي70قرص - کاپسيتابين - 150mg1392/07/230
2492تامين اجتماعي70قرص - کاپسيتابين - 150mg1387/02/2212637