شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
197تامين اجتماعي70قرص - کلسيم دي - 500mg1392/07/07560
197تامين اجتماعي70قرص - کلسيم دي - 500mg1391/12/01300
197تامين اجتماعي70قرص - کلسيم دي - 500mg1391/06/20280
197تامين اجتماعي70قرص - کلسيم دي - 500mg1390/08/14250