شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
738تامين اجتماعي90قرص - کلسيم فولينات - 15mg1394/03/058000
738تامين اجتماعي64قرص - کلسيم فولينات - 15mg1393/05/267500
738تامين اجتماعي64قرص - کلسيم فولينات - 15mg1393/02/173400
738تامين اجتماعي64قرص - کلسيم فولينات - 15mg1392/07/013400
738تامين اجتماعي64قرص - کلسيم فولينات - 15mg1391/04/133400
738تامين اجتماعي64قرص - کلسيم فولينات - 15mg1389/04/223000