چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
198تامين اجتماعي70قرص - کلسيم کربنات (کربنات کلسيم) - 500mg1392/05/14470
198تامين اجتماعي70قرص - کلسيم کربنات (کربنات کلسيم) - 500mg1392/02/01390
198تامين اجتماعي70قرص - کلسيم کربنات (کربنات کلسيم) - 500mg1384/12/22155