جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7848تامين اجتماعي95قرص - بوسنتان - 125mg1394/05/24120000
7848تامين اجتماعي70قرص - بوسنتان - 125mg1394/03/20150000
7848تامين اجتماعي56قرص - بوسنتان - 125mg1393/08/010
7848تامين اجتماعي95قرص - بوسنتان - 125mg1393/03/20150000
7848تامين اجتماعي56قرص - بوسنتان - 125mg1393/05/26456000
7848تامين اجتماعي56قرص - بوسنتان - 125mg1393/03/20500000
7848تامين اجتماعي95قرص - بوسنتان - 125mg1393/03/05150000
7848تامين اجتماعي95قرص - بوسنتان - 125mg1391/12/1340000