جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12114تامين اجتماعي95قرص - بوسنتان - 62.5mg1394/05/2480000
12114تامين اجتماعي90قرص - بوسنتان - 62.5mg1394/03/20100000
12114تامين اجتماعي95قرص - بوسنتان - 62.5mg1393/03/05100000
12114تامين اجتماعي95قرص - بوسنتان - 62.5mg1391/12/1325000