شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12114تامين اجتماعي95قرص - بوسنتان - 62.5mg1394/05/2480000
12114تامين اجتماعي90قرص - بوسنتان - 62.5mg1394/03/20100000
12114تامين اجتماعي95قرص - بوسنتان - 62.5mg1393/03/05100000
12114تامين اجتماعي95قرص - بوسنتان - 62.5mg1391/12/1325000