شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
186تامين اجتماعي90قرص - بوسولفان - 2mg1394/08/134800
186تامين اجتماعي90قرص - بوسولفان - 2mg1394/07/2210000
186تامين اجتماعي90قرص - بوسولفان - 2mg1394/05/2410000
186تامين اجتماعي90قرص - بوسولفان - 2mg1394/03/054800
186تامين اجتماعي90قرص - بوسولفان - 2mg1393/08/010
186تامين اجتماعي90قرص - بوسولفان - 2mg1393/03/202100
186تامين اجتماعي90قرص - بوسولفان - 2mg1393/03/052100
186تامين اجتماعي90قرص - بوسولفان - 2mg1392/07/011500
186تامين اجتماعي90قرص - بوسولفان - 2mg1390/11/171500