جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1888تامين اجتماعي0قرص - بوسپيرون - 5mg1395/01/28800
1888تامين اجتماعي70قرص - بوسپيرون - 5mg1394/07/06600
1888تامين اجتماعي70قرص - بوسپيرون - 5mg1394/06/23600
1888تامين اجتماعي70قرص - بوسپيرون - 5mg1392/05/13350
1888تامين اجتماعي70قرص - بوسپيرون - 5mg1392/01/11260
1888تامين اجتماعي70قرص - بوسپيرون - 5mg1390/06/22200