پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
179تامين اجتماعي0قرص - برموکريپتين - 2.5mg1395/01/281300
179تامين اجتماعي70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1393/07/121100
179تامين اجتماعي70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1392/05/14800
179تامين اجتماعي70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1391/07/19600
179تامين اجتماعي70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1390/06/22450