چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
179تامين اجتماعي70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1393/07/121100
179تامين اجتماعي70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1392/05/14800
179تامين اجتماعي70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1391/07/19600
179تامين اجتماعي70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1390/06/22450