شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
178تامين اجتماعي70قرص - برم هگزين - 8mg1393/10/17320
178تامين اجتماعي70قرص - برم هگزين - 8mg1392/05/13260
178تامين اجتماعي70قرص - برم هگزين - 8mg1392/01/11170
178تامين اجتماعي70قرص - برم هگزين - 8mg1390/06/22130