يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
169تامين اجتماعي70قرص - بيسموت سابسيترات - 120mg1394/06/293500
169تامين اجتماعي70قرص - بيسموت سابسيترات - 120mg1392/06/102000
169تامين اجتماعي70قرص - بيسموت سابسيترات - 120mg1391/09/211250
169تامين اجتماعي70قرص - بيسموت سابسيترات - 120mg1390/09/28900