پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
167تامين اجتماعي70قرص - بيزاکوديل - 5mg1392/05/13300
167تامين اجتماعي70قرص - بيزاکوديل - 5mg1392/01/11200
167تامين اجتماعي70قرص - بيزاکوديل - 5mg1390/02/25160