پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
164تامين اجتماعي70قرص - بي پريدين - 2mg1392/05/141000
164تامين اجتماعي70قرص - بي پريدين - 2mg1391/06/28750
164تامين اجتماعي70قرص - بي پريدين - 2mg1390/06/22550