سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
162تامين اجتماعي70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1394/04/2211000
162تامين اجتماعي70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1394/04/0610000
162تامين اجتماعي70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1394/03/2710000
162تامين اجتماعي70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1393/07/2212500
162تامين اجتماعي70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1392/06/174140
162تامين اجتماعي70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1391/02/132100
162تامين اجتماعي70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1390/11/291330