جمعه 12 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
148تامين اجتماعي0قرص - بتاهيستين - 8mg1395/01/28500
148تامين اجتماعي70قرص - بتاهيستين - 8mg1392/05/13450
148تامين اجتماعي70قرص - بتاهيستين - 8mg1392/01/11300
148تامين اجتماعي70قرص - بتاهيستين - 8mg1391/05/08250
148تامين اجتماعي70قرص - بتاهيستين - 8mg1390/04/15200