سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
148تامين اجتماعي70قرص - بتاهيستين - 8mg1392/05/13450
148تامين اجتماعي70قرص - بتاهيستين - 8mg1392/01/11300
148تامين اجتماعي70قرص - بتاهيستين - 8mg1391/05/08250
148تامين اجتماعي70قرص - بتاهيستين - 8mg1390/04/15200