جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
136تامين اجتماعي70قرص - بلادونا پي بي - -1393/11/04500
136تامين اجتماعي70قرص - بلادونا پي بي - -1393/06/16370
136تامين اجتماعي70قرص - بلادونا پي بي - -1392/11/01350
136تامين اجتماعي70قرص - بلادونا پي بي - -1391/08/16240
136تامين اجتماعي70قرص - بلادونا پي بي - -1390/06/22180