يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
130تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 25mg1393/07/02850
130تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 25mg1392/05/21650
130تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 25mg1392/01/11360
130تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 25mg1390/06/22300