دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
129تامين اجتماعي0قرص - باکلوفن - 10mg1395/01/28550
129تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 10mg1393/07/02480
129تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 10mg1392/05/21420
129تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 10mg1392/01/11250
129تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 10mg1390/06/22190