چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
129تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 10mg1393/07/02480
129تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 10mg1392/05/21420
129تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 10mg1392/01/11250
129تامين اجتماعي70قرص - باکلوفن - 10mg1390/06/22190