يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12008تامين اجتماعي90قرص - آپرپيتانت - 125/80/80mg1392/05/16407500
12008تامين اجتماعي90قرص - آپرپيتانت - 125/80/80mg1391/10/13390000