پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12008تامين اجتماعي90قرص - آپرپيتانت - 125/80/80mg1392/05/16407500
12008تامين اجتماعي90قرص - آپرپيتانت - 125/80/80mg1391/10/13390000