پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5521تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 15mg1394/09/181500
5521تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 15mg1392/05/13950
5521تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 15mg1392/01/11700
5521تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 15mg1390/08/01600