يکشنبه 3 شهريور 1398    |    Sunday, August 25, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5521تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 15mg1394/09/181500
5521تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 15mg1392/05/13950
5521تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 15mg1392/01/11700
5521تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 15mg1390/08/01600