يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5519تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 10mg1394/09/181200
5519تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 10mg1392/05/13800
5519تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 10mg1392/01/11600
5519تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 10mg1390/08/01450