شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10392تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 5mg1394/09/181000
10392تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 5mg1392/05/13750
10392تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 5mg1392/01/11500
10392تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 5mg1390/08/01400