دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10392تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 5mg1394/09/181000
10392تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 5mg1392/05/13750
10392تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 5mg1392/01/11500
10392تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 5mg1390/08/01400