چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2110تامين اجتماعي70قرص - آزيترومايسين - 250mg1392/05/147000
2110تامين اجتماعي70قرص - آزيترومايسين - 250mg1391/07/195000
2110تامين اجتماعي70قرص - آزيترومايسين - 250mg1387/12/172700