يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
122تامين اجتماعي70قرص - آزاتيوپرين - 50mg1392/08/142000
122تامين اجتماعي70قرص - آزاتيوپرين - 50mg1392/05/141500
122تامين اجتماعي70قرص - آزاتيوپرين - 50mg1391/10/181200
122تامين اجتماعي70قرص - آزاتيوپرين - 50mg1390/06/221100