دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1912تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 40mg1392/05/141750
1912تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 40mg1391/10/181300
1912تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 40mg1389/03/171120