شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1912تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 40mg1392/05/141750
1912تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 40mg1391/10/181300
1912تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 40mg1389/03/171120