يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1911تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 20mg1392/05/141350
1911تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 20mg1391/10/181000
1911تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 20mg1389/03/17720