جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1910تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 10mg1392/05/14880
1910تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 10mg1391/10/18650
1910تامين اجتماعي70قرص - آتورواستاتين - 10mg1389/03/17480