دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
114تامين اجتماعي70قرص - آتنولول - 100mg1393/07/02500
114تامين اجتماعي70قرص - آتنولول - 100mg1392/05/13400
114تامين اجتماعي70قرص - آتنولول - 100mg1392/01/11270
114تامين اجتماعي70قرص - آتنولول - 100mg1391/06/28230
114تامين اجتماعي70قرص - آتنولول - 100mg1390/06/22200