چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
115تامين اجتماعي0قرص - آتنولول - 50mg1395/05/13450
115تامين اجتماعي70قرص - آتنولول - 50mg1393/07/02370
115تامين اجتماعي70قرص - آتنولول - 50mg1392/05/13300
115تامين اجتماعي70قرص - آتنولول - 50mg1392/01/11200
115تامين اجتماعي70قرص - آتنولول - 50mg1391/06/28170
115تامين اجتماعي70قرص - آتنولول - 50mg1390/06/22130