دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
98تامين اجتماعي70قرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1392/12/10470
98تامين اجتماعي70قرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1392/05/13235
98تامين اجتماعي70قرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1392/01/11175
98تامين اجتماعي70قرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1388/12/03130
98تامين اجتماعي70قرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1391/01/05150