سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2021تامين اجتماعي70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1394/02/282500
2021تامين اجتماعي70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1394/02/232500
2021تامين اجتماعي70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1393/07/121500
2021تامين اجتماعي70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1393/04/301250
2021تامين اجتماعي70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1391/04/17600
2021تامين اجتماعي70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1390/05/18500