سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2020تامين اجتماعي70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1394/02/281500
2020تامين اجتماعي70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1394/02/231500
2020تامين اجتماعي70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1393/07/121000
2020تامين اجتماعي70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1388/04/25530