پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
70تامين اجتماعي70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1394/06/23600
70تامين اجتماعي70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1394/05/07450
70تامين اجتماعي70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1393/10/06600
70تامين اجتماعي70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1392/05/14450
70تامين اجتماعي70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1392/01/11230
70تامين اجتماعي70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1391/07/16200
70تامين اجتماعي70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1390/06/22160