شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
66تامين اجتماعي0قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1395/01/281000
66تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1393/09/05800
66تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1393/07/02400
66تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1392/05/13400
66تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1392/01/11270
66تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1390/06/22210