جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
66تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1393/09/05800
66تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1393/07/02400
66تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1392/05/13400
66تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1392/01/11270
66تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1390/06/22210