پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
69تامين اجتماعي0قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1395/01/28800
69تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1393/07/02700
69تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1392/05/13340
69تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1392/01/11230
69تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1391/03/23180
69تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1387/05/15120