سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
68تامين اجتماعي0قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1395/01/28500
68تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1393/07/02450
68تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1392/05/21430
68تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1392/01/11180
68تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1391/03/23140
68تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1390/06/22100