پنجشنبه 23 آبان 1398    |    Thursday, November 14, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
68تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1396/09/11900
68تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1393/07/02450
68تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1392/05/21430
68تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1392/01/11180
68تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1391/03/23140
68تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1390/06/22100