يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
65تامين اجتماعي0قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1395/01/28400
65تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1393/07/02300
65تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1392/05/21280
65تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1392/01/11150
65تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1391/03/23120
65تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1390/06/2280