پنجشنبه 23 آبان 1398    |    Thursday, November 14, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
65تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1396/09/11800
65تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1393/07/02300
65تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1392/05/21280
65تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1392/01/11150
65تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1391/03/23120
65تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1390/06/2280