جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
63تامين اجتماعي70قرص - آميودارون - 200mg1393/10/063200
63تامين اجتماعي70قرص - آميودارون - 200mg1392/05/132400
63تامين اجتماعي70قرص - آميودارون - 200mg1392/01/111800
63تامين اجتماعي70قرص - آميودارون - 200mg1390/12/231500