جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
50تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1394/07/11370
50تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1393/06/16320
50تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1392/05/13300
50تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1392/01/11200
50تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1391/05/21150
50تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1390/06/22130